Dzień Kobiet - konkurs
Dzień Kobiet - konkurs

REGULAMIN KONKURSU „Dzień kobiet”.

 • Postanowienia ogólne:
 1. Organizatorem Konkursu "dzień Kobiet" jest LULLALOVE S.C. J. Piątkiewicz, M. Stankiewicz, A. Stankiewicz z siedzibą pod adresem ul. Podleska 78, 43-512 Bestwina, posługująca się numerem NIP: 5492436176, nr REGON 122940480. Akcja odbywa się w ogólnodostępnych mediach społecznościowych marki Lullalove oraz partnerów @odnovapsycholog , @marta_goraca, @makebentonotwar, @czytamyetykiety.
 2. Regulamin ten określa zasady udziału w Akcji oraz formę jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego na terytorium RP, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 3. Przez przystąpienie do Akcji Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.
 4. Sponsorem Akcji i fundatorem nagród jest LULLALOVE S.C. J. Piątkiewicz, M. Stankiewicz, A. Stankiewicz z siedzibą pod adresem ul. Podleska 78, 43-512 Bestwina, NIP 5492436176, nr REGON 122940480 oraz partnerzy, którzy przekazali nagrody na ten Konkurs pod dyspozycję Lullalove.
 5. Zgłoszenia w konkursie przyjmowane są 08.03- 13.03.2022 r. na profilu @Lullalovemrb w serwisie Instagram oraz @lullalovepl w serwisie Facebook, pod postem konkursowym.
 6. Udział w rozdaniu jest dobrowolny i nieodpłatny, koszt wysyłki produktów ponosi organizator.
 • Warunki wzięcia udziału w Konkursie:
 1. Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba, która ma zarejestrowane konto na portalu Facebook oraz/lub Instagram, a także udzieli zgody na przetwarzanie danych osobowych, które konieczne są do prawidłowego przeprowadzenia Rozdania oraz dostarczenia nagród.
 2. Uczestnik Konkursu ma za zadanie udzielić odpowiedzi na pytanie zawarte w poście konkursowym w serwisach Facebook i Instagram na profilach Organizatora.
 3. Jury LULLALOVE wybierze 2 osoby ( 1 osoba z IG i 1 osoba z FB), które otrzymają zestaw składający się z: 3 sztuk książek kulinarnych autorstwa Malwiny Bareła, dostęp do metamorfozy na platformie Marty Gorącej (ważny do 30.04.2022),  1 sztuki workbooka Karoliny Tuchalskiej-Siermińskiej, 1 sztuki sakiewki Lullalove oraz  e-booków Agnieszki Pocztarskiej.
 4. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie. Jeśli uczestnik nie ma ukończonych 18 lat musi posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
 • Zasady prowadzenia i przebieg Konkursu:
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora / Partnera, a także osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 2. Dostarczanie zgłoszeń jest możliwe tylko w wyżej określonym czasie. Zgłoszenie przesłane przez Uczestnika będzie brało udział w wyborze kandydata do Konkursu. Zgłoszenia dostarczone po upływie okresu trwania konkursu lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu, nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takiego Zgłoszenia, a Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.
 • Dane osobowe uczestników rozdania:
 1. Wybrane osoby zostaną proszone o wysłanie wiadomości e-mail na adres: zamowienia@lullalove.com w ciągu 7 dni od momentu ogłoszenia wyników Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wysłania zestawu do testowania. Dane będą wykorzystywane tylko w zakresie prawidłowej wysyłki produktów. Nie będą przekazywane osobom trzecim.
 2. Przystępując do udziału w Konkursie i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby rozdania (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.)
 3. Użytkownik przystępując do Akcji akceptuje zgodę na publikację swoich danych (ogólnie dostępny nick z mediów społecznościowych).
 • Odpowiedzialność:
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia nagród przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia, zaistniałe z przyczyn od nich niezależnych. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Rozdaniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system informatyczny i nieprawidłowe działanie serwisu Facebook oraz Instagram.
 • Postanowienia końcowe:
 1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie: www.lullalove.com w zakładce blog.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie oraz prawo do przedłużenia czasu trwania wyboru do testowania i samego testowania pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników. O zmianie Regulaminu lub przedłużeniu czasu trwania rozdania Organizator powiadomi na profilu facebookowym @LULLALOVEpl oraz instagramowym @lullalovemrb
 3. Serwis Facebook i Instagram nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za działania związane z Konkursem.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook i Instagram ani z nimi związane.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium