Zostań naszą testerką
Zostań naszą testerką

Zgłoszenia zakończone, testerki wybrane. Czekamy na recenzje.

REGULAMIN AKCJI TESTOWEJ „Zostań testerką”.

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem rozdania “Zostań testerką tuszu do rzęs” jest LULLALOVE S.C. J. Piątkiewicz, M. Stankiewicz, A. Stankiewicz z siedzibą pod adresem ul. Podleska 78, 43-512 Bestwina, posługująca się numerem NIP: 5492436176, nr REGON 122940480. Akcja odbywa się w ogólnodostępnych mediach społecznościowych marki Lullalove.
 2. Regulamin ten określa zasady udziału w Akcji oraz formę jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego na terytorium RP, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 3. Przez przystąpienie do Akcji Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Rozdaniu.
 4. Sponsorem Akcji i fundatorem nagród jest LULLALOVE S.C. J. Piątkiewicz, M. Stankiewicz, A. Stankiewicz z siedzibą pod adresem ul. Podleska 78, 43-512 Bestwina, NIP 5492436176, nr REGON 122940480.
 5. Zgłoszenia do programu testerskiego przyjmowane są 21.04. - 25. 04. 2021r. 23:59. 27.04.2021r. wybrane zostanie co najmniej 10 osób, które otrzymają tusz do rzęs oraz płyn micelarny. Osoby te zobowiązują się przeprowadzić rzetelny test i napisać recenzję produktów. Czas na wykonanie testu to 3 miesiące do 31.07.2021r. Efekty należy krótko udokumentować w postaci zdjęć po okresie dwóch tygodni użytkowania produktów, a następnie po upływie 1 miesiąca i po 3 miesiącach. Testerzy otrzymają także krotką ankietę zadowolenia z produktu, do wypełnienia. 
 6. Udział w rozdaniu jest dobrowolny i nieodpłatny, koszt wysyłki produktów ponosi organizator.
 • 2 Warunki wzięcia udziału w Akcji testowej.
 1. Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba, która ma zarejestrowane konto na portalu Facebook oraz należy do grupy „Lullalove VIP”, a także udzieli zgody na przetwarzanie danych osobowych, które konieczne są do prawidłowego przeprowadzenia Rozdania oraz dostarczenia nagród.
 2. Uczestnik rozdania ma za zadanie: “Pod tym postem dodaj zdjęcie swoich rzęs i opisz je w dwóch słowach. Najlepiej, gdyby były bez tuszu. Wybierzemy co najmniej 10 osób, do których wyślemy nasz tusz i płyn micelarny. Będziemy prosić o używanie tuszu codziennie przez okres 3 miesięcy i raportowanie tego, jak się sprawdza. Tusz ma w sobie odżywkę Baicapil, która w badaniach pokazuje świetne efekty wzrostu i wzmocnienia rzęs. Takie badania mamy wykonane laboratoryjnie, ale chcemy usłyszeć to od Was! Na zgłoszenia czekamy pod tym postem do 25.04.2021 r.”.
 1. Jury LULLALOVE wybierze co najmniej 10 zgłoszeń - osób, do których wyśle po jednym zestawie kosmetyków.
 2. Produktami rozdawanymi jest tusz do rzęs oraz płyn micelarny. Każda testerka otrzymuje po jednym zestawie.
 3. Prawa uczestnictwa w testowaniu, jak i prawa oraz obowiązki z nim związane, w tym także prawa do żądania wydania produktów do testowania czy innych roszczeń związanych z udziałem w testowaniu, Uczestnicy nie mogą przenosić na inne osoby bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. Nie ma możliwości wymiany zestawu do testowania na świadczenie pieniężne.
 4. W rozdaniu mogą brać udział osoby pełnoletnie. Jeśli uczestnik nie ma ukończonych 18 lat musi posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
 • 3 Zasady prowadzenia i przebieg Rozdania
 1. W Rozdaniu nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora / Partnera, a także osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 2. Dostarczanie zgłoszeń jest możliwe tylko w wyżej określonym czasie. Zgłoszenie przesłane przez Uczestnika będzie brało udział w wyborze kandydata do testowania. Zgłoszenia dostarczone po upływie okresu trwania rozdania lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu, nie będą brały udziału w testowaniu. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takiego Zgłoszenia, a Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.
 • 5 Dane osobowe uczestników rozdania
 1. Wybrane osoby zostaną proszone o wysłanie wiadomości e-mail na adres: zamowienia@lullalove.com w ciągu 7 dni od momentu ogłoszenia kandydatek wybranych na testerki. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wysłania zestawu do testowania. Dane będą wykorzystywane tylko w zakresie prawidłowej wysyłki produktów. Nie będą przekazywane osobom trzecim.
 2. Przystępując do udziału w wyborze do testowania i testowaniu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby rozdania (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.)
 3. Użytkownik przystępując do Akcji akceptuje zgodę na publikację swoich danych (ogólnie dostępny nick z mediów społecznościowych) i wyników swojej oceny produktów kosmetycznych.
 • 6 Odpowiedzialność
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia nagród przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia, zaistniałe z przyczyn od nich niezależnych. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Rozdaniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system informatyczny i nieprawidłowe działanie serwisu Facebook.
 • Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie: www.lullalove.com w zakładce blog.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie oraz prawo do przedłużenia czasu trwania wyboru do testowania i samego testowania pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników. O zmianie Regulaminu lub przedłużeniu czasu trwania rozdania Organizator powiadomi na profilu facebookowym @LULLALOVEpl.
 3. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania związane z rozdaniem. 4. Rozdanie nie jest w żaden sposób sponsorowane, popierane, przeprowadzane przez serwis Facebook ani z nim związane.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium