DARMOWA WYSYŁKA NA TERENIE POLSKI POWYŻEJ 299 ZŁ

Eko konkurs!


Zdarza Ci się nie kupić czegoś z powodu opakowania? A może właśnie z tego powodu coś kupujesz? Bo ma wielkie pudełko lub małą siateczkę. Bo lubisz kokardy i brokat albo przeciwnie - akceptujesz tylko szary papier. Twoje codzienne decyzje zakupowe mają olbrzymi wpływ na naszą planetę. Jeśli Ty zrezygnujesz z 1 plastikowego kubka na napój, będzie to tylko 1 kubek. Ale jeśli tak samo pomyśli milion osób ! 


Codziennie w firmie myślimy jak ograniczyć produkcję opakowań, a przy tym spełnić wszystkie wymagane prawnie warunki co do etykiet oraz zabezpieczyć produkty w transporcie tak, aby do Ciebie dotarły w idealnym stanie. Przechodzimy na kompostowalne folie, przerabiamy stare/zniszczone kartony na wypełniacze do paczek, zamieniamy kartoniki na płócienne etui. Staramy się znaleźć złoty środek, przy jednoczesnej wysyłce produktów z różnego asortymentu. Uwierz, boli nasz każdy kawałek taśmy, ale obecnie nie znamy lepszej alternatywy. Cieszymy się, gdy coraz częściej widzimy w komentarzach do zamówień prośbę o możliwość zapakowania w stylu zero waste. Nawet jeśli oznacza to "mniej ładną wizualnie" paczkę. Często rozdajemy Wam płócienne torby, zachęcając do zabierania ich ze sobą na zakupy. Namawiamy również na płócienne worki świąteczne, zamiast papierów i toreb. Wielorazowość i wielozadaniowość to nasze hasła na 2020 rok! A co za tym idzie... ponowne użycie. I tu - wchodzisz TY!

Słoiczek po kremie, który staje się skarbonką? Butelka jako mały wazonik, a może... no właśnie - co robisz z opakowaniami po kosmetykach? Zajrzyj na nasz profil na FB i weź udział w konkursie. A dokładniej - w naszej kampanii edukacyjnej. Pokaż innym swoją kreatywność.

Regulamin konkursu:

I Postanowienia ogólne:

1. Konkurs ma na celu szerzenie świadomości w zakresie opakowań, recyclingu i ponownego wykorzystania opakowań. Jest elementem publicznej kampanii edukacyjnej.

2. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com pod adresem: http://www.facebook.com/lullalovepl (zwanej dalej Stroną). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal Facebook.com.

4. Sponsorem nagród w konkursie jest firma Lullalove S.C.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu.

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica lub opiekunaprawnego), który odbiera dalej zdefiniowaną Nagrodę w przypadku jej wygrania przez osobę niepełnoletnią.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Sponsora, osoby pozostające z tymi podmiotami w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu oraz członkowie rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu w całości, z zobowiązaniem do jego przestrzegania, z potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) (zwana dalej Ustawą).

III. Zasady Konkursu

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie zadania opisanego w poście konkursowym (zwanym dalej Pracą Konkursową). Prace Konkursowe publikowane są przez uczestników pod postem konkursowym na oficjalnym profilu Sponsora.

2. Czas trwania konkursu określony jest w treści posta konkursowego. Organizator ma prawo przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu informując o tym na profilu Facebookowym.

3. Po zakończeniu Konkursu, Organizator wybierze co najmniej 2 zwycięskie prace.

4. W czasie trwania Konkursu dany Uczestnik może przesłać (dodać w komentarzu pod postem na FB) dowolną liczbę prac.

5. Informacje o Zwycięzcach w danym Konkursie będą publikowane w terminie do 3 dni po jego zakończeniu.

6. Nagrodą dla Zwycięzców określone są w treści posta konkursowego.

7. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja z części Nagrody oznacza rezygnację z całości Nagrody.

8. W celu pozyskania danych niezbędnych do przekazania Nagrody Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami za pomocą komentarza pod Pracą Konkursową. W tym komentarzu Organizator informuje o konieczności skontaktowania się Zwycięzcy z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną na Facebookua.

IV Dane osobowe

1. Administratorem zbioru danych osobowych Uczestników (w tym Zwycięzców) jest firma Lullalove SC. Dane te wykorzystywane są w celu wydania Nagrody.

2. Uczestnikom (w tym Zwycięzcom) przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z Ustawą.


V Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu, w tym dotyczące decyzji o wykluczeniu z Konkursu mogą być składane przez Uczestników za pomocą prywatnej wiadomości na Facebooku Sponsora.

2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika, numer telefonu, oraz podstawę reklamacji.

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie przez Sponsora w czasie nie dłuższym niż 36h.

4. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pomocą prywatnej wiadomości na Facebooku. Decyzje Sponsora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

VI Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w poście konkursowym.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grachlosowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

Ania